Den svenska landsbygden idag

Den svenska landsbygden idag

Framförallt är det unga människor som flyttar från landsbygden till storstäderna, något som naturligtvis får konsekvenser av olika slag. Man brukar beskriva det som att kraften avtar, eftersom såväl skattekraften som arbetsmarknadskraften och köpkraften minskar.

Det blir allt färre invånare som konsumerar olika servicetjänster som ofta erbjuds på en ort då en större andel invånare flyttar ut. Detta i sin tur minskar ortens attraktionskraft och skolor, förskolor, vårdinrättningar, restauranger, butiker och andra serviceinrättningar får ofta svårt att överleva.

Regionala skillnader

Tätorter, glesbygden och så kallade tätortsnära landsbygder kan ha väldigt olika förutsättningar. Främst beror skillnaderna på vilken regional miljö dessa olika former av orter ligger i. På grund av detta delar Glesbygdsverket in Sverige i fyra olika regioner:

– skogslänens inland

– skogslänen övrigt

– storstadsregionerna

– övriga Sverige

Dessa olika områdestyper kan ha olika förutsättningar inom en och samma kommun, men de kan också ha mer gemensamt än exempelvis tätortsnära landsbygd i olika kommuner. I sådana fall kan det vara relevant att skilja på de olika regionerna när man ska studera dem ur olika perspektiv.

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL, som är en förkortning av Sveriges Kommuner och Landsting, delar i sin tur in Sveriges kommuner i 9 olika grupper, varav glesbygdskommuner är en kategori. Indelningen beror till största delen på strukturella egenskaper, såsom näringslivsstrukturer, befolkningsstorlek och pendlingsmönster.

Tidigare hade man även landsbygdskommuner som en egen kategori, men i samband med en revidering (2005) förändrades indelningen något, vilket innebar att just denna kategori försvann.

Syftet med olika indelningar

Även om olika instanser utgår ifrån olika regionala ortsindelningar syftar de alla till samma sak; de används som grund för diverse analyser, jämförelser, urval och redovisningar. Även i forskningssyfte kan det vara intressant att jämföra olika landsbygdskommuner med varandra, alternativt att jämföra landsbygd och storstad. Det är något man gjort på Linköpings universitet, i en studie som publicerats i tidskriften Science Advances.

Kommentarer är stängda.
nisarg