Landsbygdspolitiska åtgärder

Landsbygdspolitiska åtgärder

Förenta Nationernas prognos pekar på en fortsatt ökning av urbanisering i världen. Som vi tidigare skrivit görs dock olika bedömningar för olika länder, vilket medför att Asien och Afrika förväntas stå för 90 % av den kommande urbaniseringen.

Urbanisering kan handla om att människor bosatt sig i tätorten eller på landsbygden där tillgången till service är likvärdig med den i landets urbana områden. Utifrån den aspekten får begreppet urbanisering en helt annan innebörd, då det inte måste betyda att människor bosatt sig i storstäderna. Likväl har en urbanisering skett.

Idag finns det en politisk vilja världen över att satsa såväl nationellt som regionalt och lokalt. Det som ställer till det hela är bristen på samsyn i frågan om vilka platser som bör omfattas av satsningarna. Det finns fortfarande en motsättning mellan landsbygd och stad där vissa krafter menar att landsbygden omfattar allt utanför Stockholm, medan andra krafter menar att landsbygden omfattar alla områden som ligger utanför landets centralorter. Frågan är då vilka dessa är…

Det tar tid att förändra den allmänna inställningen att staden och landet står i motsats till varandra. Vad som krävs är tydliga definitioner, samsyn, samarbete och realistiska mål. För att fördela resurserna rätt krävs också beslutsfattare som kan sin sak, och medier som är källkritiska mot den “urbana normen”.

Kommentarer är stängda.
nisarg