Landsbygdsprogrammet – vad är det?

Landsbygdsprogrammet – vad är det?

Det finns drygt 40 miljarder svenska kronor avsatta för det så kallade Landbygdsprogrammet fram till 2020. Programmet är ett resultat av svensk politik, men omfattas av högst detaljrika och relativt snåriga regelverk satta av EU. Programmet syftar till att sätta riktningen för landsbygdspolitiken i hela Sverige genom 21 olika genomförandestrategier (en för varje län).

Flera satsningar och fokusområden

Landsbygdsprogrammet lyfter upp ett antal givna mål som gäller såväl nationellt som på EU-nivå. EU:s ambitiösa regelverk styr dock mer eller mindre i detalj styr hur vi ska komma fram till målen samt när, var och hur de bör följas upp och utvärderas. Något som försvårar arbetet med att nå målen på nationell nivå.

Nationellt finns det flera olika satsningar och fokusområden. Sammantaget presenterar man en bredd i Landsbygdsprogrammet, med flera olika förslag på åtgärder för svensk och europeisk landsbygdsutveckling. Tyvärr sätter långa handläggningstider käppar i hjulet för flera av dem som ansöker om ekonomiskt stöd genom programmet.

Följande stöd ingår i Landsbygdsprogrammet

– projektstöd

– företagsstöd

– miljöinvesteringar

– kompensationsstöd

– lokalt ledd utveckling

– djurvälfärdsersättning

– ersättning för ekologisk produktion

Prioriteringar inom fokusområdena

I Landsbygdsprogrammet finns sex olika prioriteringar som syftar till att tydliggöra vilka mål som ska nås med hjälp av det ekonomiska stödet. Dessa mål rör bland annat miljö- och klimat, konkurrenskraft, skogsbruk, rennäring samt utveckling av nya arbetstillfällen.

Programmet innehåller dessutom ett antal fokusområden som hör till ovanstående prioriteringar. Sammantaget finns det 18 fokusområden, som vart och ett beskriver prioriteringarna på ett mer ingående sätt. Regeringen har valt ut 15 av dessa 18 fokusområden för det nationella landsbygdsprogrammet, vilka i sin tur omfattas av ekonomiskt stöd och olika former av ersättningar.

Kommentarer är stängda.
nisarg